Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

Zápis z ustanovující schůze spolku

Zápis z ustavující schůze spolku Zpět znovu do života, z. s.

Dne 21. 9. 2017 proběhla ustavující schůze spolku Zpět znovu do života, z. s. (dále jen „spolek“). Ustavující schůze byla svolána dne 25. 7. 2017 svolavatelem Marií Frýdmanovou a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:

  • Sepsání listiny přítomných
  • Slovo svolavatele a volba předsedajícího
  • Schválení stanov
  • Volba orgánů spolku
  • Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku

Ad 1)

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 2)

Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil ji s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Svolavatelka navrhla pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Marii Frýdmanovou.

Ad 3)

Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro byli 3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 4)

Předsedou spolku a statutárním orgánem byla v souladu se schválenými stanovami zvolena

Marie Frýdmanová. Pro byli 3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0.

Ad 5)

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byla z usnesení schůze pověřena Marie Frýdmanová

.

V Praze dne 21. 9. 2017

.

Byli přítomni na ustavující členské schůzi spolku Zpět znovu do života, z.s.

Marie Frýdmanová

Martina Wojtková

Martina Gregorová