Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

Stanovy spolku

Stanovy spolku Zpět znovu do života, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Zpět znovu do života, z. s., případně v anglickém jazyce „Back to life again“, (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v ulici Branická 213/53, Praha 4, PSČ 147 00. Spolek má celorepublikovou působnost.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, které se sdružují na základě společného zájmu o problematiku stavů po srdeční zástavě a po nutnosti orgánové podpory typu mechanických srdečních a/nebo respiračních podpor.

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a) sdružovat fyzické i právnické osoby za účelem zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti v oblasti srdeční zástavy a stavů s nutností orgánové podpory, možných symptomů, prevence a léčby,

b) úzká spolupráce s praktickými, odbornými lékaři a také institucemi, které se zabývají léčbou pacientů po srdeční zástavě nebo po použití postupů orgánové podpory,

c) popularizovat a medializovat problematiku srdeční zástavy a orgánové podpory včetně informací o poskytnutí první pomoci,

d) usilovat o podporu výzkumu a podporu moderních metod léčby srdeční zástavy a stavů s nutností orgánové podpory,

e) shromažďovat a následně poskytovat věcně příslušným organizacím podněty k legislativním změnám směřujícím ke zlepšení podmínek pro léčbu a rekonvalescenci pacientů po srdeční zástavě

f) poskytovat osobám po srdeční zástavě asistenční pomoc při ztrátě zaměstnání v důsledku prodělané choroby, případně při návratu do zaměstnání,

g) poskytovat finanční podporu osobám po srdeční zástavě a po nutnosti orgánové podpory a jejich rodinným příslušníkům, kteří nejsou výdělečně činní v případě, že ze zdravotních důvodů nejsou schopni řešit svoji špatnou finanční situaci,

h) shromažďovat a následně zohlednit zahraniční zkušenosti při realizaci všech cílů spolku.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou

a) organizovat odborné edukativní akce o problematice srdeční zástavy, orgánových selhání a metod orgánové podpory pro osoby s touto diagnózou a jejich rodinné příslušníky a přátele za účasti lékařské obce,

b) organizování reklamních kampaní, vydávání edukativních materiálů, administrace vlastních webových stránek,

c) propagace spolku s využitím všech dostupných mediálních prostředků,

d) rozšiřovat členskou základnu spolku.

Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát

a) fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která prodělala srdeční zástavu nebo byla léčena orgánovou podporou

b) fyzická osoba mladší 18 let, která prodělala srdeční zástavu nebo byla léčena orgánovou podporou, za předpokladu, že je zastoupena zákonným zástupcem, který za nezletilého člena hlasuje; po dosažení věku 18 let se fyzická osoba může stát dle svého uvážení řádným členem s hlasovacím právem

2. osoby blízké osobám po srdeční zástavě nebo po léčbě orgánovou podporou.

3. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

4. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

5. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. Člen spolku má právo účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

6. Člen spolku má právo

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

7. Člen spolku je povinen

a) dodržovat stanovy,

b) aktivně přispívat k naplnění cílů spolku,

a) dbát na to, aby nebyly poškozeny zájmy a dobré jméno spolku,

b) platit řádně členské příspěvky schválené členskou schůzí,

c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, úmrtím nebo prohlášením člena za mrtvého, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, zánikem spolku, rozhodnutím o přeměně spolku a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7
Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a) schválila případné změny stanov,

b) zvolila na pětileté funkční období tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala,

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d) určila koncepci činnosti spolku na další období,

e) schválila navrhovanou výši členských příspěvků,

f) schválila rozpočet spolku na příští období,

g) zvolila čestné členy spolku,

h) rozhodla o vyloučení člena spolku,

i) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Členská schůze je svolána i v případě, že alespoň třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O změně stanov se rozhoduje také nadpoloviční většinou, o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí tříčlenný výbor spolku, který si volí i odvolává nadpoloviční většinou svého předsedu a místopředsedu.

6. Funkční období výboru spolku je pětileté. Výbor spolku se schází dle potřeby, rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Výbor je usnášeníschopný pouze v případě přítomnosti alespoň jeho dvou členů. Dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, bude rozhodnuto až na základě hlasu třetího člena výboru.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je jeho předseda povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, z darů od fyzických a právnických osob a ze získaných grantů. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti, které tyto stanovy neupravují, se řídí obecně platnými právními předpisy. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne (doplňte datum) a účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.