Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

Výsledky voleb našeho spolku

Informace o průběhu a výsledcích voleb Znovu do života, z.s.

IČO: 06549829, se sídlem v ulici Branická 213/53, Praha 4, PSČ 147 00, je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, spisová značka 69241

(dále jen jako „Spolek“)

Výbor Spolku o v souladu se stanovami Spolku svolal dne 31. 1 . 2018 členskou schůzi s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.

2. Volba orgánů členské schůze.

3. Volba člena Kontrolní komise Spolku.

4. Přijetí čestného člena výboru Spolku.

5. Zpráva o vývoji situace ve Spolku.

6. Diskuse.

7. Schválení usnesení členské schůze.

8. Ověření zápisu z členské schůze.

9. Závěr.

Členská schůze nebyla usnášení schopná, protože se nedostavila nadpoloviční většina členů, výbor Spolku proto využil možnosti korespondenční volby členů Spolku, kontrolní komise a čestného člena výboru Spolku, která se uskutečnila dne 1. 2. 2018.

Ani voleb korespondenční formou se nezúčastnila nadpoloviční většina členů Spolku, proto dočasný výbor Spolku na svém jednání dne 5. 2. 2018 využil možnosti uvedené v Čl. 7, v bodě 3) Stanov Spolku a jako členy statutárního orgánu – výkonného výboru Spolku zvolil dosavadní členy Marii Frýdmanovou, Martinu Wojtkovou a Martinu Gregorovu. Do kontrolní komise byla zvolena Petra Trnková. Čestným členem Spolku byl zvolen Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. Pětileté funkční období všech výše jmenovaných začíná dnem 5. 2. 2018.

Výkonný výbor následně zvolil ze svých členů předsedkyni Spolku, kterou se stala Marie Frýdmanová, a také zvolil místopředsedkyni – Martinu Wojtkovou.

Výkonný výbor v zásadě určuje základní směřování spolku, rozhoduje o pořádání jednotlivých akcí a jejich financování, spolupracuje s lékaři, komunikuje se zdravotními pojišťovnami a orgány státní správy a účastní se i mezinárodních setkání pacientských organizací.

Kontrolní komise je orgánem, který dohlíží na hospodaření a chod spolku.

Funkci v obou orgánech vykonávají členové ve svém volném čase, bez nároku na stálou měsíční odměnu.

Výbor Spolku si tímto dovoluje poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili korespondenční formy voleb.